Kallelse Årsmöte

Göteborgs Fotbollförbund har nöjet att inbjuda till Årsmöte tisdagen den 27 februari 2024 kl. 19:00 på Ullevi Lounge.

Nedan i texten finns delar av våra stadgar. I sista stycket står det att föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. Vi vill att ni har dessa med er ifyllda och signerade när ni kommer till Årsmötet.

Föredragningslistor och motioner

Föredragningslista, motioner mm bifogas i Årsberättelsen som publiceras senast 14 dagar före mötet på vår hemsida.

Rösträtt, röstlängd, motioner och tidpunkt för mötet

I förbundets stadgar 1 § till 4 § sägs:

2 KAP. ÅRSMÖTE

1 § Ombud vid årsmöte, beslutsmässighet

Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och som har sin hemort/säte inom GFF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av GFF-styrelsen. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

2 § Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot i styrelsen och GFF:s revisorer samt motionär i fråga om egen motion. Yttranderätt tillkommer även hedersledamöter samt SvFF:s, Riksidrottsförbundets (RF) och DF:s representanter.

3 § Rösträtt

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot GFF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts GFF.

Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:

2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst, 4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster.

Om förening deltar i årsmötet med två ombud och har endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge sin fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

4 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse m.m.

Dagordning för mötet jämte verksamhetsberättelse och årsbokslut/årsredovisning samt verksamhetsplan publiceras och översänds senast 14 dagar före årsmötet.

Med vänlig hälsning


GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND
Styrelsen
Telefon vx: 031-761 07 00
gbgfotboll@svenskfotboll.se