Utmärkelser

Ansökan om utmärkelsetecken kan både göras till Göteborgs Fotbollförbund samt Svenska Fotbollsförbundet

Bestämmelser för Göteborgs Fotbollförbunds emblem och utmärkelser finner ni nedan.

1. Styrelseemblemet
2. Förtjänsttecken för spelare
3. Förtjänstmedalj för ledare
4. Förtjänstmedalj för domare
5. Hall of Fame (Veteranmärket)

1. Styrelsemblemet

Detta tilldelas varje nyvald ledamot i förbundsstyrelsen och kan endast erhållas en gång. Emblemet kan tilldelas personer utanför styrelsen efter prövning. Beslut fattas av styrelsen.

2. Förtjänsttecken för spelare

Detta är utfört i silver och guld och tilldelas aktiva spelare som deltagit i en förenings representationslag i över halva antalet matcher per år i minst 10 resp 15 år. Spelaren ska därvid ha iakttagit ett sådant intresse och uppförande på och utanför fotbollsplanen att han/hon varit till heder och gagn för fotbollidrotten.

3. Förtjänstmedalj för föreningens ledare

Denna är utförd i silver och guld och kan tilldelas dels personer som tillhört föreningsstyrelsen eller fotbollssektionen i minst 10 resp 15 år och därvid innehaft sådana uppdrag, att de genom synnerligen verksamt och uppoffrande arbete bidragit till fotbollidrottens utveckling.

4. Förtjänstmedalj för domare

Denna är utförd i silver och guld och kan tilldelas dels aktiva domare och domarinstruktörer som med minst 10 resp 15 års tjänstgöring visat en intresserad medverkan i förbundets egna kontrollerade tävlingar.

5. Hall of Fame (Veteranmärket)

Detta märke må endast utdelas till personer som nedlagt ett synnerligen framgångsrikt, allmänt erkänt och uppskattat arbete för fotbollidrotten, dock minst under 25 år.

Personen erhåller plakett och pin samt får sitt namn på minnestavla hos Idrottsmuséet i Göteborg.

Beslut om utdelning av utmärkelser fattas av förbundsstyrelsen utsedd jury. Förslag till erhållande av detsamma kan föreslås av ledamot i styrelsen eller av föreningsstyrelse, vilket på ett laga ordning utlyst styrelsemöte därom fattat enhälligt beslut. Person kan tilldelas både tecken och medalj vid samma tillfälle därest sådana kvalifikationer föreligger.

För utmärkelse är klubbyte inga hinder.

Ansökan om utmärkelsetecken