RF-stöd

RF-stöd 2023 kan sökas både hos Göteborgs Fotbollförbund samt RF-SISU.

Det är nu dags att söka pengar i det som tidigare hette Idrottslyftet men numera benämns RF-stöd. RF-stödet består av tre olika delar:

 • Verksamhetsstöd: Medel till Göteborgs Fotbollförbund som fördelar dessa till olika utvecklingsinsatser och avgiftsfria utbildningsaktiviteter för föreningarna.
 • Projektstöd IF: Medel direkt till föreningarna. Föreningarna söker olika paket i Idrott Online och får dessa beviljade av Göteborgs Fotbollförbund.
 • Återstartsstöd 3: Stödet ska ge möjlighet för föreningarna att rekrytera, åter-rekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet inom områdena Inkluderande Idrott, Hållbara Föreningar samt Ett Stärkt Ledarskap.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet behöver inte sökas i IdrottOnline utan där gör föreningen anmälan direkt till nedanstående aktiviteter. Notera att alla dessa aktiviteter erbjuds utan någon kostnad.

Spelarlyftet/Fotbollslyftet

Vår väletablerade spelar- och ledarutbildning, som funnits med sedan Idrottslyftet startade, fortsätter med följande innehåll:

Föreningsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en anställd föreningsutvecklare (FU). FU’s överordnade uppgift är att tillsammans med andra FU i Föreningslyftet utveckla sin förening och skapa goda förutsättningar för sina ideella ledare att utföra sina uppdrag med önskad kvalité.

Föreningsutvecklarutbildning går parallellt med vårt lokala utbildningsläger på Kviberg den 18-20 augusti och ger grundläggande kunskaper i spelarutbildning, föreningsutveckling och Göteborgsfotbollens värdegrund och normer.

Fotbollsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en arvoderad fotbollsutvecklare i sin förening (FU IF). FU IF’s överordnade uppgift är att coacha föreningens ledare avseende det som utspelar sig på planen. Tillsammans med Zonutvecklare och andra FU IF ingår man i Fotbollslyftet. Fotbollsutvecklarutbildning går parallellt med Föreningsutvecklarutbildningen ovan samt vårt lokala utbildningsläger på Kviberg den 18-20 augusti och ger grundläggande kunskaper i spelar- och tränarutbildning.

 

Projektstöd IF

Projektstöd IF ansöks i Idrott Online och beviljas av Göteborgs Fotbollförbund.

Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" med sista ansökningsdag 5 februari.

Paket 1: Föreningslyftet – 10.000 alt 20.000 kr

Deltagande i Föreningslyftet som numera är vårt ordinarie arbetssätt där vi tillsammans med andra föreningars FU, andra idrotter såsom Innebandy, Handboll, Basket och Ishockey, RF/SISU Västra Götaland och kommunerna utvecklar föreningslivet i Göteborg.

Föreningen deltar med sin Föreningsutvecklare i de gemensamma, SDF-specifika och lokala nätverksträffarna. Förutom att ansöka i Idrott Online så skall ni ange er FU’s kontaktuppgifter här!

För alla föreningar som är med i Föreningslyftet ingår också deltagande på en gratis konferens tillsammans med övriga idrotter inom Föreningslyftet. Konferens är på Bohusgården i Uddevalla 1-2 April och gäller två personer per förening. 

Enligt årsmötesbeslut 2022 så styr deltagandegraden den ersättning som föringen erhåller enligt följande:

– Beviljade medel skall användas till föreningsutvecklingsaktiviteter i sin förening. 

- Deltagande på Föreningslyftets SDF-specifika träffar. Här finns två alternativ:
• ”Nuvarande form”: Deltagande på merparten av de 6 träffarna på eftermiddagstid (feb, apr, maj, sep, okt, nov). Ersätts med 20000 kr*)

• ”Föreningslyftet light”: Deltagande på merparten av de 2 sammanfattande träffarna på kvällstid (juni, nov/dec). Ersätts med 10000 kr*)

Alla träffar erbjuds digitalt och när så är möjligt och lämpligt, även fysiskt.

*) GFF har budgeterat 1 MSEK från projektstöd IF till Föreningslyftet. Skulle antalet ansökande föreningar och deras medverkande överstiga detta belopp kommer medlen att justeras ner proportionellt enligt ovan. Utbetalas vår och höst.

Paket 2: Fotbollslyftet – 15.000 kr

Deltagande i vår senaste satsning för att öka fotbollskompetensen i föreningarna. Föreningarna rekryterar sin egen Fotbollsutvecklare (FU IF) för att tillsammans med Zonutvecklarna (ZU) utveckla tränarna i den egna föreningen avseende det som utspelar sig på planen eller i hallen.

Här finner du en film som presenterar årets fotbollslyft!

I år kommer även kostnadsfria paket kunna sökas för föreningar som ännu inte rekryterat en FU IF. Dessa tre paketen (inom ramen av fotbollslyftet) samt ansökan finner ni här.

Om ni ansöker om Fotbollsutvecklare skall även en ansökan göras i Idrott Online!

Paket 3: Domarlyftet – 5.000 kr OBS! Nyhet

Deltagande i vår senaste satsning för att öka kompetens och förståelse för domarskapet i föreningarna. Föreningarna rekryterar sin egen domarutvecklare för att tillsammans med domaransvariga på Göteborgs Fotbollförbund utveckla Föreningsdomare samt att jobba med ett bättre matchklimat.
Här finner du en presentation om Domarlyftet! Förutom att ansöka i Idrott Online så skall du ange er Domarutvecklarens kontaktuppgifter här!

Återstartsstöd 3

Återstartsstöd 3 söks direkt i formulären nedan med sista ansökningsdag 5 februari.

- Stärkt ledarskap i föreningen - 4-10.000 kr

Brett erbjudande som ger föreningen möjlighet att förstärka befintliga satsningar från GFF typ Föreningslyft, Fotbollslyft eller Domarlyft och/eller arrangera gemensamma aktiviteter för föreningens aktivitets- och organisationsledare och typ ledarutbildning eller föreningens dag etc.

Förslaget är en sammanställning av föreningarna i Föreningslyftet och deras önskemål och skall alltså riktas mot föreningens ledare.

Beskriv kort vilka satsningar eller aktiviteter ni att använda medlen till.

 

Frågor och praktisk hjälp

RF-stöd till Göteborgs Fotbollförbund besvaras av:

Fotbollslyftet besvaras av:

Domarlyftet besvaras av:

Behöver Ni praktisk hjälp med ansökningarna kontakta:

Välkomna med era ansökningar!

Göteborgs Fotbollförbund

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott som söks via RF-SISU Västra Götaland

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). Målen ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022–2023 och ni kan nu söka projektstöd inom något av följande två huvudområden.  

 • Inkludering av underrepresenterade grupper

 

Projektstöd kan komma att beviljas för:

 

 • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
 • Att ge stöd till förening/verksamhet i idrottssvagt område efter föreningens/verksamhetens behov.

 

 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd kan komma att beviljas för:

 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.
 • Att möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter.
 • Att genomföra idrottsövergripande utbildning som RF-SISU är anordnare av.

Övriga viktiga förutsättningar för att kunna få igenom sin projektansökan:

 • Projektidén ska ge långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.
 • Primär målgruppen ska vara 7–25 år (det är denna målgrupp som primärt ska ha nytta av satsningen).
 • Ansökan får inte röra löpande eller ordinarie verksamhet.
 • Stöd beviljas inte för individuella kostnader.

Projektstöd IFÅterstart 3 som söks via RF-SISU Västra Götaland

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.


Trehuvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

• Stöd till folkbildning och utbildning
• Stöd till föreningsdemokrati
• Stöd till IF i idrottssvaga områden

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet.

Övriga viktiga förutsättningar för att kunna få igenom sin projektansökan:

• Stödet tillgängliggörs i första hand för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
• Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel beviljas således inte för att bekosta läger.
• Material. Projektmedel kan inte sökas för inköp av material till ordinarie, sedan tidigare etablerad, verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel kan inte sökas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Projektstöd IF Anläggning som söks via RF-SISU Västra Götaland

Det finns också möjlighet för idrottsföreningar att genom Projektstöd IF Anläggning söka stöd till idrottsanläggningar.
För mer information och kontakt klicka här.

Projektstöd IF via RF-SISU Västra Götaland söks via er idrottskonsulent.
För mer information om bidrag och stöd från RF-SISU Västra Götaland kontakta er idrottskonsulent. 

Välkomna med era ansökningar!

https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/sok-medel/projektstod-parafotboll/