Projektstöd IF

Projektstöd IF 2021 kan ansökas både hos Göteborgs Fotbollförbund samt RF-SISU.

Efter 12 år går det som vi lärt känna som Idrottslyftet (f.d. Handslaget) i graven, men uppstår igen 2020 fast då i ny form och under nytt namn.

Bakgrunden är att Riksidrottsförbundet (RF) sett över sina bidragssystem med målsättningen att göra det enklare, rättvisare och med mindre administration. Det stöd som svensk fotboll får kallar vi RF-stöd. Av det så går en hel del vidare till Göteborgsfotbollen i form av bl.a. två olika potter:

  • Verksamhetsstöd: Medel till Göteborgs Fotbollförbund för utvecklingsinsatser och avgiftsfria utbildningsaktiviteter för föreningarna.
  • Projektstöd IF: Medel direkt till föreningarna. Föreningarna söker olika paket i Idrott Online och får dessa beviljade av Göteborgs Fotbollförbund.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet behöver inte sökas utan där gör föreningen anmälan direkt till nedanstående aktiviteter. Notera att alla dessa aktiviteter erbjuds utan någon kostnad.

Spelarlyftet

Vår stora satsning på spelar- och ledarutbildning, som funnits med sedan Idrottslyftet startade, fortsätter med följande innehåll:

  • Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops.
  • Deltagande på ledar- och spelarutbildning – LSU (fd talangträningar) 12-16 år och i zonlagsturneringen 14-16 år för föreningens ledare och spelare. Hela GFFs spelarutbildning hittar du här!
  • Fri tillgång till Spelarutbildningsmatrisen och S2S-verktyget.

Föreningsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en anställd föreningsutvecklare (FU). FU's överordnade uppgift är att tillsammans med andra FU utveckla sin förening och skapa goda förutsättningar för sina ideella ledare att utföra sina uppdrag med önskad kvalité.

Föreningsutvecklarutbildning går parallellt med vårt Regionala Västsvenska utbildningsläger i Uddevalla den 12-15 augusti och ger behörighet att hålla Tränarutbildning C i egen förening samt grundläggande kunskaper i spelarutbildning, föreningsutveckling och Göteborgsfotbollens värdegrund och normer.

9 mot 9 mål, och sarger

I kölvattnet av de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomar jobbar vi med att utrusta våra fotbollsplaner med t.ex. 9 mot 9 mål och sarger för 3 mot 3 och 5 mot 5 spel. I grund och botten är det planägarens ansvar att planen är rätt utrustad men Göteborgs Fotbollförbund hjälper till med olika insatser såsom subventionerade inköp samt utlåning av sarger från vårt gemensamma förråd.

Projektstöd IF

Projektstöd IF ansöks i Idrott Online och beviljas av Göteborgs Fotbollförbund.

Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" med sista ansökningsdag 15/3 2020.

Paket 1: Föreningslyftet – 20.000 kr

Deltagande i Föreningslyftet som numera är vårt ordinarie arbetssätt där vi tillsammans med andra föreningars FU, andra idrotter såsom Innebandy och Ishockey, RF/SISU Västra Götaland och kommunerna utvecklar föreningslivet i Göteborg.

Föreningen deltar med sin Föreningsutvecklare i de gemensamma, SDF-specifika och lokala nätverksträffarna. Förutom att ansöka i Idrott Online så skall ni ange er FU's kontaktuppgifter.

Paket 2: Rekrytering och utbildning av ledare för de yngsta – 4.000 kr

Föreningen kan söka 4.000 kr för att under året genomföra interna workshops – 3 mot 3 och 5 mot 5 samt Tränarutbildning C. Antingen genomförs workshopsen av föreningens egen utbildare eller så kontaktar man en av de centrala utbildarna för hjälp. Godkända utbildare återfinns här. Ersättningen betalas ut efter genomförda aktiviteter och inlämnad deltagarlista.

Paket 3: Fotboll Fitness - 2.500:-

Föreningen kan söka 2.500 kr för att starta upp eller upprätthålla verksamhet av Fotboll Fitness karaktär. Mer information om Fotboll Fitness finns på https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/tranaochspela/fotboll-fitness/.

Paket 4: Egna föreningsprojekt - Unga ledare eller jämställdhet – max 10.000 kr

Här skall föreningen själv beskriva vilken satsning man vill göra inom områdena Unga ledare och/eller Jämställdhet. Maximalt beviljat belopp till dessa projekt är 10.000 kr/förening.

Paket 5: Fotbollslyftet – 10.000 kr -

Presentation om fotbollslyftet

Deltagande i vår senaste satsning för att öka fotbollskompetensen i föreningarna. Föreningarna rekryterar sin egen Fotbollsutvecklare för att delta i processen att tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund utforma Fotbollsutvecklarens arbetsbeskrivning och aktiviteter för att öka ledarnas fotbollskompetens dvs det som utspelar sig på planen eller i hallen.

Förutom att ansöka i Idrott Online så skall du ange er Fotbollsutvecklares kontaktuppgifter och meriter.

Frågor ang. RF-stöd till Göteborgs Fotbollförbund besvaras av:

Behöver Ni praktisk hjälp med ansökningarna kontakta:

Välkomna med era ansökningar!

Göteborgs Fotbollförbund

Bidrag som söks via RF-SISU Västra Götaland

Det går att söka RF-stöd hos RF-SISU Västra Götaland. Här kommer en förklaring om hur man gör det.

Syfte
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. RS har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras under 2020—2021 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. Stöd söks via din Idrottskonsulent på RF-SISU.

1) Idrottssvaga områden

Det önskade läget år 2025 är att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrotten. Att möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening inte är beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

Stöd beviljas till satsningar som syftar till att utveckla och/stärka idrottsföreningar att bedriva verksamhet för målgruppen barn och ungdomar i åldern 7–25 år som bor i områden med låg andel deltagare i idrottsföreningar eller i områden där det finns få idrottsföreningar. RF-SISU Västra Götaland avgör vilka områden som är idrottssvaga.

2) Fler ungdomar stannar kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är medlem i flera förening­ar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje årskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Stöd beviljas till satsningar med fokus på att utveckla föreningsmiljön så att den upplevs trygg, välkomnande och inkluderande för målgruppen 13-20 år.

3) Utbildade barn och ungdomsledare i IF

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsleda­ren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

Därför kan RF-SISU Västra Götaland bevilja stöd till idrottsövergripande utbildningar, så som tränarutbildningar och utbildningar som ger ökade kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Föreningar kan även söka stöd för att utbilda sina aktivitetsledare för barn och ungdomar i RF-SISU Västra Götalands idrottsövergripande utbildningar.

Målgruppen för detta stöd är barn och ungdomar upp till 25 år.

Anläggningsstöd från RF-SISU

Det finns också möjlighet för idrottsföreningar att genom Anläggningsstöd söka stöd till idrottsanläggningar. För mer information, klicka här.

För mer information om bidrag från RF/SISU Västra Götalands Idrottsförbunds kontakta

Albin Bengtsson

Idrottskonsulent – Fotboll i Göteborg
RF-SISU Västra Götaland
Tel: 070-926 58 39
E-post: albin.bengtsson@rfsisu.se